คลังพยายามกำจัดการหลีกเลี่ยงภาษี

ลูกค้าธนาคารจะต้องยินยอมให้ธนาคารส่งต่อข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ของพวกเขาไปยังกรมสรรพากรเนื่องจากกระทรวงการคลังพยายามกำจัดการหลีกเลี่ยงภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์กล่าวในวันศุกร์ กฎหมายภาษีใหม่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนกำหนดให้ผู้ถือสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารอนุญาตให้ธนาคารส่งข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย

ที่พวกเขาได้รับในบัญชีของตนไปยังกรมสรรพากร นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าการยกเว้นภาษีสำหรับรายได้ดอกเบี้ยสูงถึง 20,000 บาทต่อปียังคงอยู่ ผู้ที่ได้รับผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยจากการออมสูงกว่า 20,000 บาทจะต้องเสียภาษีร้อยละ 15 ผู้ถือบัญชีออมทรัพย์ต้องลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อแสดงข้อมูลต่อกรมสรรพากร กรมสรรพากรชี้แจงว่าคนที่ออมประมาณ 4 ล้านบาทจะได้รับผลตอบแทนดอกเบี้ยมากกว่า 20,000 บาทส่วนที่เหลืออีก 99% ของบัญชีธนาคารมีเงินออมเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ล้านบาท