การค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาร้ายแรง

การค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาร้ายแรงในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีแม้จะมีหลายปีที่พยายามแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยของรัฐบาลทหารรายงานฉบับหนึ่งที่เปิดเผยโดยกลุ่มสิทธิมนุษยชน รายงานจากมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (ALT) โดยมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ในปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 กล่าวว่ากรณีการค้ามนุษย์แรงงานต่ำกว่า

เพราะอาจไม่ได้มีการค้นพบหรือรายงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการฟ้องคดีค้ามนุษย์ในปี 2016 จำนวน 333 คดีและในปีพ. ศ. 2560 302 คดี 244 และ 246 คดีที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีซึ่งเกี่ยวข้องกับการถูกล่อลวงหรือถูกบังคับให้ค้าประเวณี ส่วนที่เหลือ ได้แก่ แรงงานประเภทอื่น ๆ รวมทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและประมง